UPT. Al-Islam & Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Pontianak

MENYINGKAPI RAHASIA QURBAN

Peristiwa sejarah yang menandai hari raya 'Iedul Adl-ha adalah tugas berat yang dibebankan Allah swt. kepada Nabi Ibrahim as. agar beliau menyembelih puteranya, Nabi Isma'il as. Dalam surat Ash-Shafaat ayat 100 - 106.

Studi Kemuhammadiyahan

Mata Kuliah     : AIK III ( Ke- Muhammadiyahan)
Bobot              : 1 SKS
Semester         : III
Fakultas          : Semua Jurusan

Deskripsi
Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber dari AL Qur'an As Sunnah. Dalam gerakannya, Muhammadiyah mempunyai maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk maksud dan tujuan tersebut Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid melalui segenap usaha yang diwujudkandalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan. Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang didirikan dan dikembangkan untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan Muhammadiyah.